mandag 15. november 2021, 12:32

Snart klart for årets Curlinghøydepunkt! Vi gleder oss noe så innihampen til å se dere alle på isen, og gleder oss stort over at dere vil feire 60 års jubileum med oss. Vi tør nesten garantere at dette blir det mest gjennomførte arrangementet i norsk moderne curlinghistorie. I hverfall på klubbnivå. (information in english in the bottom)

Fredag 3.desember

Fredag braker det løs på Både Bygdøy og Snarøya, med første spillepass kl 1600. Her satser vi på å sette opp lokale lag fra Oslo/Bygdøy Men vi forventer at alle lag er klare for spill senest til 2.pass kl 1730. Siste spillepass er ferdig ca 2230 - 2300 senest. Det blir minst en eller to kamper for alle på fredag. Det vil være 8 eller 9 lag på snarøya og 8 eller 9 lag på Bygdøy. Og vi lover topp isforhold begge steder med gode ismakere. Vi er nå 17 (mulig 18 lag)

Det vil være mat og drikke å få kjøpt i begge hallene. Litt enklere meny fredag enn Lørdag. Vi inviterer også publikum utenfra for å se på kampene.

*Lørdag 4.desember *

Her starter 1. pass kl 0830 og vi håper å bli ferdig med grunnspill / puljespill kl 1630-1700 lørdag. Her vil vi prøve å arrangere felles transport fra Snarøya til Bygdøy for de som ikke har egen bil. Forspiel og samling i Bygdøyhallen! Kl 1700 vil vi samle alle lagene på Bygdøy til et herlig forspiel med en stram gløgg og mye godt i glasset før vi i felleskap går i fakkeltog ned til Banketten 10 minutter unna ca kl 1830 Pent eller gøy antrekk til banketten ønskes!

Vi har dusjer tilgjengelige på Bygdøyhus vegg i vegg med curlinghallen, men vi forventer at ingen koster så mye at de blir svette.
Se også opp for noen hyggelige overaskelser på veien til banketten ; )

Hele lørdagen har vi full bar (med alle rettigheter) og matservering fra vår partner Bygdøkolonal som vil by på kjempegod mat og skjenkebevillingen er i boks. (ingen medbragt drikke er tillatt)

*Bankett / 60 årslag! *

Banketten vil foregår på Magiske Lanternen, og vi forventer at alle deltakerlag stiller mann og kvinns sterke her. Her blåser vi store porsjoner av klubbkassa for å feire, dere, oss selv, og 60 år med curling! Vi forventer opp til 100 gjester også med en del celebre inviterte som ikke spiller turneringen. Her blir det en 3 retters middag der menyen ser ut til å bli: - Fisk & skalldyrsuppe med godt brød og smør til forrett - Indrefilet av okse som hovedrett med godt tilbehør - Lekre kaker og kaffe til dessert. Egenandelen er på 250 kr per hode i tilegg til deltakeravgiften som er på 2400 kr per lag. (lag som reiser over 256 km får 400 kr i rabatt) Det er lov å ta med koner og partnere. Disse betaler 350 kr for middagen. Vi må ha navn på alle som skal spise i god tid i forveien. Se info lenger ned. Drikke kjøper man selv.

Vi vil, om budsjettet tilater det, forsøke å subsidiere noe per enhet for å få ned prisene noe. På Banketten blir det live Jazzorkester, og vi har blitt lovet et show fra en av Curlingnorges mest kjente trubadurer, det blir en gøy quiz, taler, og Djs! Bar med alle rettigheter. Bankettstart blir ca 1900 og varer til ca 0130 (mulig senere vi får se) Kan komme justeringer her.

Søndag 5. desember

Her blir det åpen kafe hele dagen og sluttspill. Vi håper jo også at utslåtte lag stikker hue innom denne dagen for å pleie nervene med litt chilli con Bygdøy og en soda eller to. Kvartfinaler fra kl 1000 og finaler med start ca kl 1430- 1500 Vi forventer å være ferdige med fianler og premieutfdeling senest kl 1700

Etikkette

Som dere jo vet heter turneringen Bygdøy Broomstacking. Og dette er viktig! Alle lag må så godt det lar seg gjøre (om ikke man skal rett på isen etterpå) sette seg ned minst 10-15 minutter med motstanderne etter kamp og ta en prat om livet, curling og kampen. Vinneren spanderer drikke på taperne. Dette er ikke en VM turnering, og vi har høyt fokus på det sosiale. Det altså ikke noe alkoholpress så det er sagt. Drikke er drikke. om det så er øl, kaffe, eller brus.

Kort om regler

Kampene går over 6 omganger. Men det er satt av max 1 t 30 min til hver kamp. Overtiges denne tiden spiller man ferdig omgangen man er i og så er kampen ferdig. ( Hei Lag slippery sliders!!) Det er 3 poeng for seier, 2 poeng for seier etter ekstraomgang ( som spilles med 4 steiner - to til hvert lag /AKA Roffe metoden ) og 1 poeng for uavgjort ved tap i ekstraomgang.

Uavgjorte kamper avgjøres ved ei EKSTRAOMGANG ETTER ROFFEMETODEN. Den foregår slik: 1. Begge lag skal kun sette to steiner hver (men ikke i vanlig rekkefølge), og lagene kan selv bestemme om to spillere skal sette en stein hver, eller om en spiller skal sette begge. 2. Det laget som i utgangspunktet skulle ha hatt siste stein, kan bestemme om de skal sette omgangens første stein og siste stein (altså 1 og 4), eller de to i midten (stein 2 og 3). 3. Hvis det ikke er noen poenggivende steiner i boet etter at alle fire steiner er satt, vinner det laget som ikke satt stein nr. 4. Så dette er også noe å ta med i beregningen for det laget som kan bestemme om de skal ha siste stein eller ikke.

Innbyrdes oppgjør blir tellende ved likt resultat på poeng. En prøvestein opp og tellende ned for å avgjøre sistestein i første runde.

10.000 i premiepenger. (5000 1.plass - 3000 - 2 plass - 2000 3 plass ) + feite pokaler og Bankettvinner / quiz vinner mm. Ismakere blir Christoffer Svae (Snarøya) og Alexander Lindstrøm. (Bygdøy)

*NB! HVA TRENGER VI FRA DERE? SVAR UTBEDES INNEN ONSDAG 17. NOVEMBER *

En mail med fullt lagnavn og navn på alle spillere, samt kontaktinfo til Skip / lagkontakt. Vi vil også ha et bilde av laget deres! Samt om noen på laget ikke kan spise skalldyr, eller kjøtt. En bindende påmelding til banketten. Med navn på alle som skal spise. (Også Partnere) Send dette som egen mail til bygdoy.curling.club@gmail.com merk med Påmelding Broomstacking (lagnavn ) Det er mulig å betale på faktura eller via Vipps

Vipps #79344 - merk Innbetalingen med lagnavn og Deltakeravgift Bygdøy Broomstacking. Info på Facebook (meld dere på her også) her vil det komme info om lagene mm. Lenke til turneringen : https://www.facebook.com/events/4213397895405694 Lenke til Banketten: https://www.facebook.com/events/576046530270695

Eventuelle spørsmål kan taes med turneringsledelsen ved Kjetil Bjørke 93652464 eller Christian Lange 90037317 Igjen!

Vi gleder oss stort! Mvh Kjetil Bjørke gg alle oss i Bygdøy Curling Club

**

INFORMATION IN "ENGLISH"**

Ready soon for this year's Curling Highlight! We are looking forward to seeing you all on the ice, and we are very happy that you will celebrate our 60th anniversary withus. We almost dare to guarantee that this will be the coolest event in Norwegian modern curling history. At least at club level.

*Bygdøy Broomstacking - 3-5 desember Friday 3. desember * On Friday, it breaks out on Both Bygdøy and Snarøya, with the first playing session at 1600. Here we focus on setting up local teams from Oslo / Bygdøy. But we expect all teams to be ready for play no later than the 2nd session at 1730. finished about 2230 - 2300at the latest. There will be at least one or two matches for everyone on Friday. There will be 8 or 9 teams on snarøya and 8 or 9 teams on Bygdøy. And we promise top ice conditions in both places with good ice makers. We are now 17 (possible 18 teams)

There will be food and drink to buy in both halls. Slightly simpler menu Friday than Saturday. We also invite the audience from outside to watch the matches.

*Saturday 4 December *

Here the 1st pass starts at 0830 and we hope to finish the basic game / pool game at 1630-1700 on Saturday. Here we will try to arrange joint transport from Snarøya to Bygdøy for those who do not have their own car. Foreplay and gathering in Bygdøyhallen! At 1700 we will gather all the teams on Bygdøy for a wonderful foreplay with a tight mulled wine and a lot of good in the glass before we jointly go in a torchlight procession down to the Banquet 10 minutes away at about 1830 Nice or fun outfit for the banquet is desired!

We have showers available at Bygdøyhus next door to the curling hall, but we expect that no one costs so much that they get sweaty. Also watch out for some nice surprises on the way to the banquet; ) All Saturday we have a full bar (with all rights) and food service from our partner Bygdøkolonal who will offer very good food and the license to serve is in the box. (no brought drinks are allowed)

Banquet / 60 years!

The banquet will take place at Magiske Lanternen, and we expect all participating teams to put men and women strong here. Here we blow large portions of the club box office to celebrate, you, ourselves, and 60 years of curling! We expect up to 100 guests also with some celebrities invited who do not play the tournament. Here will be a 3-course dinner where the menu seems to be: - Fish & shellfish soup with good bread and butter for starters - Beef tenderloin as a main course with good accessories - Delicious cakes and coffee for dessert. The deductible is NOK 250 per head in addition to the participation fee which is NOK 2400 per team. (teams that travel over 256 km get a NOK 400 discount) It is allowed to bring wives and partners. These pay 350 kroner for the dinner. We must have the names of everyone who is going to eat well in advance. See info further down. You buy drinks yourself.

We will, if the budget allows it, try to subsidize something per unit to bring down prices somewhat. At the Banquet there will be a live Jazz Orchestra, and we have been promised a show from one of Curling Norway's most famous troubadours, there will be a fun quiz, speeches, and DJs! Bar with all rights. Banquet start will be about 1900 and lasts until about 0130 (possible later we will see) Adjustments can be made here.

Sunday, December 5th

There will be an open café all day and playoffs. We also hope that defeated teams drop by this day to nurture the nerves with a little chilli con Bygdøy and a soda or two. Quarter finals from 1000 and finals starting at about 1430- 1500 We expect to be finished with Finals and prize giving no later than 1700

Etiquette As you know, the tournament is called Bygdøy Broomstacking. And this is important! All teams must, as best they can (unless you are going straight to the ice afterwards) sit down for at least 10-15 minutes with the opponents after the match and have a chat about life, curling and the match. The winner treats the losers to drinks. This is not a World Cup tournament, and we have a high focus on the social. So there is no alcohol pressure so that being said. Drinks are drinks. whether it is beer, coffee, or soft drinks.

Briefly about rules

The matches go over 6 rounds. But there is a maximum of 1 hour 30 minutes for each match. If this time is exceeded, you finish playing the round you are in and then the match is over. (Hi Team Slippery sliders !!) There are 3 points for victory, 2 points for victory after extra time (played with 4 stones - two for each team / AKA Roffe method) and 1 point for a draw in case of loss in extra time.

Draw matches are decided by an EXTRA ROUND ACCORDING TO THE ROFFING METHOD. It goes like this: 1. Both teams should only put two stones each (but not in the usual order), and the teams can decide for themselves whether two players should put one stone each, or whether a player should put both. The team that should have had the last stone in the first place, can decide whether to put the first stone and the last stone (ie 1 and 4) in the round, or the two in the middle (stones 2 and 3). 3. If there are no scoring stones in the estate after all four stones have been set, the team that did not set stone wins 4. So this is also something to take into account for the team that can decide if they should have last stone or not.

Mutual settlement counts for equal results on points. A test stone up and counting down to decide the last stone in the first round.

10,000 in prize money. (5000 1st place - 3000 - 2nd place - 2000 3rd place) + fat trophies and Banquet winner / quiz winner etc. Ice makers will be Christoffer Svae (Snarøya) and Alexander Lindstrøm. (Bygdøy)

*** NB! WHAT DO WE NEED FROM YOU? ANSWER REQUESTED BEFORE WEDNESDAY 17 NOVEMBER ***

An email with the full team name and name of all players, as well as contact information for Skip / team contact. We also want a picture of your team! As well as whether anyone on the team can not eat shellfish, or meat. A binding registration for the banquet. With the name of everyone who is going to eat. (Also Partners) Send this as a separate email to bygdoy.curling.club@gmail.com mark with Registration Broomstacking (team name) It is possible to pay on invoice or via Vipps Vipps # 79344 - note The payment with team name and Participation fee Bygdøy Broomstacking. We can arrange payment by cash for you guys. Since you travel so far to join us we will set the registration fee for only 1500 NOK for you,(900 kr discount)
But the dinner comes on top (250 each for a three course dinner)
Info on Facebook (sign up here too) here will be info about the teams etc. Link to the tournament: https://www.facebook.com/events/4213397895405694 Link to the Banquet: https://www.facebook.com/events/576046530270695

Any questions can be taken with the tournament management at Kjetil Bjørke +47 93652464 or Christian Lange +47 90037317 Again!

We are really looking forward to it! Regards Kjetil Bjørke gg all of us in Bygdøy Curling Club

Bygdøy Broomstacking 60 års jubileumsturnering